​STENHØJ DK A/S overtager aktiviteterne i Thornac & Knarberg A/S

Dato: 01-02-2018


Tv. tidligere direktør for Thornac og Knarberg Kim Christensen.
Th. adm. direktør for STENHØJ DK Søren Vestergaard Olesen.For text in english - see below

Pr. 1. februar 2018 overtager STENHØJ DK A/S alle de autorelaterede aktiviteter i firmaet Thornac & Knarberg A/S.

Thornac & Knarberg A/S, der til dato har været ejet af Kim Christensen, har i mere end 60 år leveret udstyr og forbrugsmaterialer til den danske dæk- og autobranche.
Blandt de anerkendte agenturer hører bl.a. TECH reparationsmaterialer, Schrader ventiler og reparationsmaterialer samt MOTOMETER testudstyr.

”En af STENHØJ’s, kerneværdier er af være tæt så på vore kunder som overhovedet muligt. Det gælder både geografisk og indenfor produktsortimentet som henvender sig til vore kunder. Derfor er jeg meget stolt over det er lykkedes os sammen med Kim Christensen at få lavet en aftale der støtter fuldstændig op om vores strategi, og ikke mindst drager omsorg for at det fantastiske arbejde og den platform Thornac & og Knarberg har opbygget gennem årene styrkes og videreføres, sammen med STENHØJ DK” udtaler CEO Søren Dyøe Madsen.

 ”Med dette tiltag sikrer vi, at vi er endnu tættere på vore kunder i dæk- og autobranchen, hvor vi i dag leverer udstyr fra de stærkeste varemærker i branchen. Thornac & Knarberg er et synonym med troværdighed og kvalitet, og passer derfor perfekt ind i STENHØJ DK.
Da Kim og jeg indledte drøftelserne omkring et eventuelt samarbejde, fandt vi meget hurtigt ud af at vore idéer og tilgang til markedet er meget identiske, og begge firmaers aktiviteter vil kunne drage fordel af dette. Jeg ser derfor rigtig meget frem til samarbejdet med Kim og hans medarbejdere”, udtaler Adm. direktør Søren V. Olesen.

 Thornac & Knarberg A/S er i dag beliggende i Allerød, hvorfra aktiviteterne indtil videre fortsættes. Udover salg og ekspedition fra Allerød, betjenes kunderne af tre eksterne sælgere. Alle ansatte fortsætter deres ansættelse hos STENHØJ DK, herunder naturligvis også tidligere ejer Kim Christensen. Alle eksisterende kundeaftaler videreføres naturligvis uændret hos STENHØJ DK.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores kunder for den tillid de har vist os igennem årerne, og det er med glæde at jeg afhænder Thornac & Knarberg’s aktiviteter til STENHØJ DK. Jeg ser frem til samarbejdet og til at udbygge vore tidligere agenturer, men naturligvis også være med til at styrke STENHØJ DK på de øvrige forretningsområder – såvel salg som service.

Jeg håber at kunder og samarbejdspartnere fortsat vil støtte op omkring vore produkter, og mine medarbejdere og jeg ser frem til et forsat godt samarbejde – nu med STENHØJ DK i ryggen”, udtaler Kim Christensen.

Kim Christensen vil sideløbende med ansættelsen i STENHØJ DK videreføre salget af industriprodukter fra Gummiwerk Kraiburg i sit eget selskab. 

 


 

 

STENHØJ DK A/S acquires all of Thornac & Knarberg A/S activities

As of 1 February 2018, STENHØJ DK A/S will have acquired all of the activities in the company Thornac & Knarberg A/S.


Thornac & Knarberg A/S is currently owned by Kim Christensen, and it has supplied equipment and consumables to the Danish tyre and automobile industry for more than 60 years.

The company is the official sales agent for TECH repair materials, Schrader valves and repair materials, MOTOMETER test equipment and other brands.

“One of STENHØJ’s key values is to be as close to our customers as possible. This applies both geographically and in terms of the product range that is aimed at our customers. This is why I’m very proud that we have, in collaboration with Kim Christensen, made a deal that fully supports our strategy, and above all, will ensure that the brilliant work and the platform that Thornac & Knarberg has built up over the years, is strengthened and goes forward with STENHØJ DK,” says Group CEO Søren Dyøe Madsen.

“This initiative will ensure that we are even closer to our customers in the tyre and automobile industry, where we already today supply equipment from the strongest brands in the industry. The name Thornac & Knarberg is synonymous with reliability and quality, which makes it the perfect fit for STENHØJ DK.

When Kim and I made the decision on an eventual collaboration, we quickly realised that our ideas and approach to the market were identical, and both companies’ activities could benefit from this. I’m therefore very much looking forward to collaborating with Kim and his employees,” says CEO Søren V. Olesen.

Thornac & Knarberg A/S is located in Allerød, from which its activities will continue. In addition to sales and customer transaction services in Allerød, customers are serviced by three external sales staff. All of the employees will continue to be employed by STENHØJ DK, including of course, former owner Kim Christensen. Naturally, all of the existing agreements remain unchanged at STENHØJ DK.

“I would like to take the opportunity to thank all of our customers for the trust that they have placed in us through the years, and I have complete confidence in selling Thornac & Knarberg’s activities to STENHØJ DK. I look forward to the collaboration and to developing our former agents, but of course also to helping to strengthen STENHØJ DK in the other business areas – both in sales and in service.


I hope that customers and partners will continue to support our products and my employees, and I look forward to continuing the excellent collaboration – now with STENHØJ DK providing support,” says Kim Christensen.

In addition to his employment in STENHØJ DK, Kim Christensen will continue to sell industrial products from Gummiwerk Kraiburg via his own company.