STENHØJ GRUPPEN styrker sin position i Norden og Baltikum

Dato: 12-01-2018

For English - see below

STENHØJ GRUPPEN styrker sin position i Norden og Baltikum

STENHØJ GRUPPEN fortsætter sit indtog i Norden, hvoraf det første spadestik blev taget med etablering af STENHØJ SWEDEN i august 2017.

STENHØJ GRUPPEN har opkøbt de tre salgs- og serviceselskaber Tecalemit i Finland, Estland og Litauen. Tecalemit er i disse lande markedsførende indenfor salg og service af udstyr til det automotive eftermarked.

Opkøbene sker med afsæt i STENHØJ GRUPPENs ønske om at styrke sin position i de nordiske og baltiske lande og dermed understøtte den strategiske udvikling i STENHØJ GRUPPEN. Opkøbet bidrager også til koncernens vækstmål.

”Dette opkøb vil generere en omsætningsforøgelse i størrelsesordenen 100 mio. kr.” udtaler CEO for STENHØJ GRUPPEN Søren Dyøe Madsen.

”Sammen med STENHØJ GRUPPEN styrker vi vores tilstedeværelse i både Finland, Estland og Litauen og overtager dermed en langt større markedsandel” fortæller Ilkka Eriksson, CEO for Tecalemit Finland.

STENHØJ produkterne er velkendte i både Finland, Estland og Litauen og har været massivt tilstede på markedet igennem mange år. Samlet set har STENHØJ og Tecalemit 180 års historie.

”At STENHØJ navnet giver genklang på de nordiske og baltiske markeder, giver os et stærkt fundament og solidt afsæt i forhold til at understøtte hele koncernens værdikæde fra produktion til salg. Vi vil styrke vores position på markedet med et bredt produktprogram af egne produkter samt produkter fra eksisterende leverandører. Det betyder, at vi kan tilbyde vores samarbejdspartnere flere fordele og ressourcer i fremtiden”, konkluderer CEO Søren Dyøe Madsen. Han fortsætter - ”Vi har haft Tecalemit som forhandler af vores produkter i mere end 60 år, så vores relation er i forvejen stærk og positiv og vil være en styrke i det kommende samarbejde”.

Det er ikke tilfældigt, at det netop er nu, STENHØJ GRUPPEN vælger at igangsætte sin strategi. Dels er det tydeligt, at man i disse lande står med en aldrende bilpark, og sammen med større råderum ift. det økonomiske opsving forventes det, at bilsalget vil være stigende i den nærmeste fremtid.

”I modsætning til en række af vore konkurrenter er STENHØJ GRUPPEN i en stærk markedsposition, hvilket stiller os gunstigt i forhold til strategiske opkøb”, udtaler CEO Søren Dyøe Madsen.

Det ses tydeligt i STENHØJ GRUPPENs aktiviteter i 2017, hvor STENHØJ SWEDEN blev etableret med datterselskaber i Hong Kong og Kina. Det svenske selskab varetager det tidligere Opus Emissions aktiviteter i ind- og udland.

Endvidere etablerede gruppen sig i Australien med selskabet STENHØJ AUSTRALIA, der varetager gruppens aktiviteter i Australien og kommende aktiviteter i Asien, og brandet MOLNAR blev tilkøbt. MOLNAR brandet er det australske svar på STENHØJ. 

2016 var også et travlt år for STENHØJ GRUPPEN, hvor det nye brand AUTOPSTENHOJ blev lanceret og siden har haft massiv succes verden over.

Øget aktivitet i STENHØJ DK 
Også i Danmark har STENHØJ GRUPPEN travlt. Det danske salgs- og serviceselskab STENHØJ DK har været under stor udvikling de sidste to år.

Det nyeste tiltag har været opkøbet af servicevirksomheden JG Service i Nordjylland. CEO Søren Dyøe Madsen udtaler: ”Jeg er glad for, at det er lykkedes for os at lave denne aftale, og med dette opkøb understøtter vi den overordnede strategi for STENHØJ GRUPPEN. Det er endvidere særdeles vigtigt for STENHØJ DK, at vi er stærke lokale partnere, og med dette tiltag cementerer vi vores markedsposition og udvikling i Danmark.”

STENHØJ har leveret innovative løsninger i 100 år
STENHØJ GRUPPEN fejrede i 2017 sit 100 års jubilæum. I 100 år har virksomheden leveret innovative løsninger af høj kvalitet til autobranchen, både i Danmark og i store dele af udlandet.

STENHØJ GRUPPEN er en dansk familieejet virksomhed med hovedsæde i Barrit i Jylland, Danmark. STENHØJ blev grundlagt i 1917 og har i dag udviklet sig til en af verdens førende leverandører af produkter og ydelser til især det automotive eftermarked. Gruppen består i dag af 16 datterselskaber i 11 lande, beskæftiger 660 medarbejdere og eksporterer til mere end 60 lande på verdensplan.

Hovedparten af STENHØJs omsætning kommer i dag fra den automotive sektor, men firmaet udvikler og sælger fortsat en række produkter til den øvrige industri – herunder kompressorer, industrielle komponent-/delevaskemaskiner og ikke mindst presse- og rømmemaskiner til store produktionsanlæg – hvoraf en del afsættes til de bilproducerende fabrikker.

For yderligere information kontakt:
Søren Madsen
Tlf.: 2634 1310
slm@stenhoj.dk

Billedmateriale er til frit brug.
For yderlig pressematerialer besøg vores pressecenter på www.stenhoj.com.

Billedtekst til ovenstående billede: Tv. CEO STENHØJ GRUPPEN, Søren Dyøe Madsen. Th. CEO Tecalemit Finland, Ilkka Ericsson

 


 

STENHØJ GROUP strengthens its position in the Nordic Region and the Baltics

STENHØJ GROUP continues to grow in the Nordic Region. The first step was taken with the establishment of STENHØJ SWEDEN in August 2017.

STENHØJ GROUP has acquired Tecalemit’s three sales and service businesses in Finland, Estonia and Lithuania. Tecalemit is a market leader in the sale and service of equipment for the automotive aftermarket in these countries.

The acquisitions are based on the STENHØJ GROUP’s wish to strengthen its position in the Nordic Region and in the Baltics, and thus support the strategic development of the STENHØJ GROUP. The acquisitions also contribute to the Group’s growth target.

“With these acquisitions STENHØJ GROUP adds about 13.5 million EURO to current turnover,” says Group CEO Søren Dyøe Madsen. 

“Together with STENHØJ GROUP we will strengthen our presence in Finland, Estonia and Lithuania, and thus take a much larger share of the market than we have today,” says Ilkka Eriksson, CEO of Tecalemit in Finland.

STENHØJ products are well-known in Finland, Estonia and Lithuania, and we have built up a massive presence on the market over many years. Together STENHØJ and Tecalemit have 180 years of history.

“The STENHØJ name resonates in the Nordic and Baltic markets and gives us a strong foundation and a solid basis in relation to supporting the entire group’s value chain. We will strengthen the position in the market with a wide product portfolio of own products and products from existing suppliers and offering our partners even more advantages/resources for the future,” says Group CEO Søren Dyøe Madsen. “We have had Tecalemit as a dealer of our products for more than 60 years, so our relationship was already strong and positive, and this will be a strength in the coming collaboration,” he adds.

It is no coincidence that STENHØJ GROUP has taken this step now. One of the reasons being that in these countries there is an ageing car fleet, and together with the economic growth, it is expected that the sale of vehicles will increase in the coming years.

“Unlike a number of our competitors, the STENHØJ GROUP is in a strong position, which makes it favorable for us in relation to strategic acquisitions,” says Group CEO Søren Dyøe Madsen.

This is clearly reflected by STENHØJ GROUP’s activities in 2017, where STENHØJ SWEDEN was established along with subsidiaries in Hong Kong and China. The Swedish company is responsible for the previous activities of Opus Emission in Sweden and abroad.

Another subsidiary, STENHØJ AUSTRALIA, was established to support the Group’s activities in Australia and coming activities in Asia. And Australia’s equivalent to STENHØJ – the MOLNAR brand, was also acquired.

2016 was also a busy year for the STENHØJ GROUP, when the new brand AUTOPSTENHOJ was launched, which has enjoyed massive success all over the world.

Increased activity in STENHØJ DK

The STENHØJ GROUP has also been busy in Denmark. The Danish sales and services company STENHØJ DK has developed strongly in the last two years, and the latest initiative has been the acquisition of the service company JG Service in Northern Jutland. “I’m pleased that we have succeeded in reaching an agreement, and with this acquisition we support the overall strategy of the STENHØJ GROUP. Moreover, it is particularly important for STENHØJ DK that we are strong local partners, and with this initiative we cement our market position and development in Denmark,” says Group CEO Søren Dyøe Madsen.

STENHØJ has supplied innovative solutions for 100 years

The STENHØJ GROUP celebrated its 100th anniversary in 2017. For 100 years the company has supplied high-quality, innovative solutions to the automobile industry in Denmark and in many other countries.

STENHØJ GROUP is a Danish family owned company, located in Barrit in Jutland, Denmark. STENHØJ was founded in 1917 and has developed into a leading supplier of products and services, especially for the automotive aftermarket. STENHØJ GROUP currently consists of 16 subsidiaries in 11 countries, employs 660 people and exports to more than 60 countries worldwide.

Most of STENHØJ’s turnover is currently generated in the automobile sector, but the company develops and continues to sell a number of products to other industries, including compressors, industrial components/parts for washing machines, and especially presses and broaching machines for major production plants – of which some are sold to automobile manufacturers.

For more information contact:
Søren Madsen
Tel.: +45 2634 1310
slm@stenhoj.dk
 

Images, free to use:
Visit http://en.stenhoj.com/presscenter/presscenter for more images.


Imagetext for above picture: On the left CEO STENHØJ GRUPPEN, Søren Dyøe Madsen. On the right CEO Tecalemit Finland, Ilkka Ericsson